کـارگـاه هـا

کارگاه های برگزار شده در 6 ماه نخست سال 1400

1

طراحی نقشه مشتری و ارزش پیشنهادی

1400/2/13

2

 طراحی برنامه بازاریابی برای استارتاپ ها

1400/2/22

3

 راه اندازی کسب و کار های دوستدار محیط زیست

1400/2/29

4

آشنایی با شرکت ها و محصولات دانش بنیان ( نحوه ثبت، ارزیابی و حمایت ها)

1400/3/3

5

شناخت مشتری هدف و طرحی پرسونا مشتری

1400/3/5

6

مدیریت برند

1400/5/5

7

تهیه و تدوین مدل کسب و کار و تحقیقات بازار BM

1400/5/29

8

از ایده تا محصول

1400/5/23

9

چگونگی شروع کسب و کار در صنعت بیمه

1400/6/3

10

آشنایی با قوانین مبانی و اصول ثبت شرکتها

1400/6/8

11

کارآفرینی از ایده تا اجرا

1400/6/11