تماس با ما

 

 
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر علی چائی‌بخش لنگرودی مدیر فناوری و کارآفرینی   33690491
آقای دکتر حماد ذرعی فروش رئیس گروه رشد و نوآوری   33691063
خانم دکتر سمیه سادات شاه‌زیدی سرپرست گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری    
آقای مسعود صباغی کارشناس گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری   33690492
خانم زهرا ملکشاهی کارشناس گروه رشد و نوآوری   33691062
خانم زهره فیروزی کارشناس گروه رشد و نوآوری   33690492
 
 

تلفن: 33690242-013                  دورنگار: 33690447-013                     ایمیل: karafarini@guilan.ac.ir