بستن
FA EN

تماس با ما

 
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکترمتقی طلب مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6033 33690242
آقای دکتر حماد ذرعی فروش رئیس گروه رشد و نوآوری   33691063
آقای دکتر یاسر بهاری رئیس گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری 6014 33690242
آقای بخشوده مسئول دفتر 6004 33690242
آقای صباغی کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6115 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول مدیریت کارآفرینی 6022 33690242
 
 

تلفن: 33690242-013          دورنگار: 33690447-013                  ایمیل: karafarini@guilan.ac.ir