بستن
FA EN AR RU FR

تماس با ما

 
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکترمتقی طلب مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6033 33690242
آقای دکتر امین طهماسبی رئیس گروه ارتباط با صنعت 6028 33690242
آقای بخشوده مسئول دفتر 6004 33690242
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت 6017 33690387
آقای صباغی کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6115 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول مدیریت کارآفرینی 6022 33690242
 
 

تلفن: 33690242-013          دورنگار: 33690447-013                  ایمیل: karafarini@guilan.ac.ir

33690242

 

33690242