بستن
FA EN AR RU FR

تفاهم‌نامه‌های سال 94

۱ اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان ۹۴/۱/۲۴ ۳ سال معاون پژوهشی دانشگاه
۲ سازمان تعاون روستایی گیلان ۱۳/۲/۱۳۹۴ ۳ سال معاون پژوهشی دانشگاه
۳ اداره کل اقتصادی و دارایی استان گیلان ۲۲/۲/۱۳۹۴ ۳ سال رئیس دانشگاه
۴ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۱۶/۳/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۵ دانشگاه فردوسی مشهد و کارخانه داروپخش ۷/۴/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۶ اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان ۱۱/۵/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۷ شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان ۱۸/۵/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۸ اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان ۲۵/۵/۱۳۹۴ ۲ سال رئیس دانشگاه
۹ دانشگاه علوم پزشکی گیلان ۲۷/۵/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۱۰ پژوهشگاه تربیت بدنی ۵/۶/۱۳۹۴ ۲ سال رئیس دانشگاه
۱۱ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ۱/۷/۱۳۹۴ ۵ سال رئیس دانشگاه
۱۲ شرکت فن نیرو ۱۷/۸/۱۳۹۴ ۵ سال معاون پژوهشی دانشگاه